Проект статуту Політичної партії "Народна платформа Національного становлення України"

СТАТУТ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
(проект)


Народна платформа
Національного становлення України

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політична партія «Народна платформа національного становлення України» (надалі – Партія) є добровільним об’єднанням громадян України – прихильників Програми Партії, яке сприяє формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах й інших політичних заходах, зареєстрована згідно із законодавством України та діє відповідно до Конституції України, законодавства України, в тому числі Закону України «Про політичні партії в Україні», Програми Партії та цього Статуту.

1.2. Партія поширює свою діяльність на всю територію України і проводить її відповідно до Конституції України, законів України, в тому числі Закону України «Про політичні партії в Україні», цього Статуту, а також Програми Партії.

1.3. Повне найменування Партії:

українською мовою – Політична партія «Народна платформа Національного становлення України»;

англійською мовою – Political party «People's platform of national formation of Ukraine».

1.4. Скорочене найменування Партії:

українською мовою –ПП «НПНСУ»

1.5. Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. Партія має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, володіє майновими та особистими немайновими правами, може мати інші права та обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

1.6. Партія має свою печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням та емблемою, а також партійну символіку, зразки яких затверджуються відповідно до цього Статуту. Символіка Партії реєструється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

1.7. Партія має свою Програму, яка є викладом основних цінностей, принципів діяльності, цілей та завдань Партії, а також шляхів їх досягнення.

1.8. Партія та її структурні утворення будуються за адміністративно-територіальним, територіальним, територіально-виборчим та іншими принципами.

1.9. Підпорядкованість організацій Партії визначається відповідно до встановленої чинним законодавством України підпорядкованості адміністративно-територіальних одиниць, на які вони поширюють свою діяльність.

РОЗДІЛ II

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

2.1. Головною метою діяльності Партії є створення всіх умов для комфортного та безпечного проживання Великої Української нації в демократичній, вільній, правовій та справедливій Українській державі. Нації вільних, гордих, сильних духом та вірою людей. Нація – соціокультурна спільнота людей, об’єднаних спільною діяльністю за для розвитку та процвітання Держави в якій вони проживають, або до якої вони себе відносять за культурними, мовними та етнічними ознаками.

2.2. Основні завдання Партії:

брати активну участь у формуванні й реалізації державної політики, сприяти проведенню комплексної економічної реформи з метою економічного зростання національного виробництва, всебічного розвитку сучасної освіти, науки, медицини та політичної свободи в інтересах людей України;

брати участь в виборах народних депутатів України, місцевих виборах, виборах Президента України відповідно до чинного законодавства України;

брати участь у формуванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування, делегувати представників Партії до їх складу, забезпечувати їх ефективну роботу, домагатись публічності та відкритості прийняття управлінських рішень;

сприяти забезпеченню законності в державі та дотримання прав і свобод людини, розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, забезпечення виконання всіх статей Конституції України;

підтримувати політичну, економічну та соціальну стабільність у державі, сприяти забезпеченню національної безпеки;

сприяти інтеграції України до європейських і світових структур.

2.3. Для досягнення своєї мети та завдань Партія має право:

вільно проводити та втілювати в життя свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, чинним законодавством України, цим Статутом та Програмою партії;

брати участь у виборах Президента України, народних депутатів України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому чинним законодавством України;

використовувати засоби масової інформації усіх форм власності, засновувати власні засоби масової інформації, займається видавничою діяльністю, засновувати веб-сайти в мережі інтернет та власні сторінки в соціальних мережах відповідно до вимог чинного законодавства України;

підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими об’єднаннями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати чи вступати у міжнародні спілки з додержанням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;

ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні, роботі та проведенні заходів;

брати участь у розробці та реалізації комплексних та цільових програм з вирішення політичних, соціально-економічних, науково-технічних, гуманітарних та інших питань;

взаємодіяти з іншими політичними та громадськими організаціями в Україні, які керуються принципами, що не суперечать ідейним засадам Партії;

вносити до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції, оприлюднювати та відстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;

одержувати відповідно до чинного законодавства України від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації цілей та завдань, які передбачені Статутом і Програмою Партії;

контролювати дії та сприяти прозорості діяльності органів державної влади, посадових осіб та місцевого самоврядування;

представляти та захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів та всіх громадян країни в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності;

брати участь у політичній діяльності, проводить інформаційно-роз’яснювальну, агітаційну та пропагандистську роботу, проводити мирні зібрання, масові заходи (прес-конференції, збори, мітинги, демонстрації, марші, пікетування тощо) відповідно до чинного законодавства України.

РОЗДІЛ III

ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

3.1. Членом Партії може бути громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає та дотримується Статуту та Програми Партії, усвідомлює і підтримує цінності та принципи Партії, її ідеологію, своєю діяльністю сприяє досягненню мети і здійсненню завдань Партії, зобов’язується регулярно сплачувати членські внески;

3.2. Членство в Партії є добровільним і фіксованим та засвідчується особистою заявою громадянина України про бажання стати членом Партії, за наявності письмових рекомендацій двох членів Партії, поданої в будь-яку місцеву організацію Партії чи первинний осередок Партії незалежно від місця проживання.

3.3. Форму заяви на вступ до Партії та інших необхідних документів затверджує Президія Партії.

3.4. Рішення про прийняття до членів Партії або відмову в прийнятті приймається Зборами первинного осередку Партії чи місцевої організації Партії відкритим голосуванням більшістю голосів від числа присутніх на зборах/засіданні, .

3.5. В окремих випадках рішення про прийом в Партію приймає Президія Партії.

3.6. Рішення про прийом у члени Партії приймається протягом тридцяти днів з моменту подання відповідної заяви, а за можливості на найближчому засіданні.

3.7. Член Партії перебуває на обліку у структурному утворені Партії за місцем проживання.

3.8. У разі вступу особи в Партію не за місцем проживання, Президія Партії звертається до місцевої організації чи первинного осередку за місцем проживання члена Партії про взяття його на облік. На підставі звернення Президії Партії, керівний орган місцевої організації чи первинного осередку Партії зобов’язаний прийняти рішення про взяття на облік відповідного члена Партії у десятиденний термін з моменту надходження звернення.

3.9.Членство в Партії засвідчується партійним квитком, який має єдину нумерацію та обліковою карткою, форми яких затверджуються Політичною радою Партії;

3.10. Партійний облік членів Партії ведеться виконавчими органами структурних утворень Партії всіх рівнів. Положення про партійний облік членів Партії затверджує Політична Рада Партії.

3.11. Членами партії не можуть бути особи щодо яких діють обмеження визначені Законом України «Про політичні партії в Україні». На час перебування таких осіб на посадах щодо яких є законодавче обмеження, на основі особистої заяви, поданої до відповідних статутних органів партії, вони зупиняють членство в партії, а при звільненні з посад мо жуть поновити членство в партії зі збереженням партійного стажу. Днем зупинення членства в партії вважається день подання заяви

3.12. На члена Партії за порушення Статуту та Програми Партії, партійної дисципліни, моралі та етики, невиконання рішень керівних органів первинного осередку або місцевої чи регіональної організації Партії або керівних органів Партії, завдання матеріальної шкоди Партії, спричинення своєю діяльністю шкоди репутації Партії накладаються партійні стягнення у вигляді попередження чи громадського осуду, або виключення із членів Партії. Партійні стягнення накладаються керівним органом первинного осередку або місцевої чи регіональної організації Партії, в якій член Партії перебуває на обліку, або Політичною Радою Партії. Рішення про застосування партійного стягнення до члена Партії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні відповідного органу. Рішення про виключення із членів Партії приймається двома третинами голосів присутніх членів відповідного органу.

3.13. Членство в Партії несумісне з одночасним перебуванням в інших політичних партіях.

3.14. Кожен член Партії має право:

брати участь у діяльності Партії, реалізації її Програми, проектів та заходів, ідеології;

висувати кандидатури, обирати й бути обраним у будь-який виборний орган Партії чи її структурних утворень у порядку, визначеному цим Статутом;

бути висунутим Партією кандидатом для обрання на виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших представницьких та керівних органів Державної влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб усіх рівнів у порядку, встановленому відповідними законами України після погодження з Політичною Радою Партії;

вільно висловлюватись й обговорювати з іншими членами Партії та на Загальних Зборах, Конференціях, З’їздах, на засіданнях інших її статутних органів, у партійних ЗМІ будь-які питання політики і практичної діяльності Партії, партійного життя, вносити пропозиції та відстоювати свою думку;

знайомитися з рішеннями статутних органів Партії;

звертатися до статутних органів Партії, керівних осіб Партії, керівних осіб структурних утворень Партії із запитами, пропозиціями, зверненнями та заявами з питань, пов’язаних з діяльністю Партії та отримувати на них обґрунтовані відповіді;

оскаржувати рішення, дії або бездіяльність статутних органів Партії, керівних осіб Партії, керівних осіб структурних утворень Партії,  оскаржити у керівних органах вищого рівня рішення організації нижчого рівня, які його стосуються у порядку, визначеному цим Статутом;

отримати партійний квиток;

вносити на рахунок Партії добровільні внески;

член Партії, обраний до її керівного чи контрольно-ревізійного органу має право за власним бажанням вийти зі складу відповідного органу на підставі письмової заяви без втрати членства в Партії.

 припинити або зупинити членство в Партії за власним бажанням.

 реалізовувати інші права, передбачені цим Статутом, іншими документами Партії та чинним законодавством України.

3.15. За рішенням керівного органу Партії або ії відповідного структурного утворення до члена Партії, який зробив вагомий внесок у розбудову Партії та досягнення нею своєї мети, може бути застосоване заохочення.

3.16. Видами партійного заохочення є:

 оголошення подяки;

нагородження Почесною грамотою;

нагородження партійною відзнакою.

3.17. Кожен член Партії зобов’язаний:

дотримуватись у своїй діяльності Статуту, Програми Партії та Кодексу партійної етики;

здійснювати агітаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян щодо мети, завдань, ідеології та Програми Партії, залучати до лав Партії осіб, які розділяють партійні цінності;

брати активну і безпосередню участь у діяльності структурних утворень Партії;

виконувати взяті на себе обов’язки щодо виконання партійної роботи;

належним чином виконувати рішення органів управління Партії та партійних організацій, що поширюються на нього\неї;

дбати про зміцнення авторитету Партії;

виконувати прийняті у відповідності до Статуту рішення керівних органів Партії;

сплачувати вступний внесок, регулярно та своєчасно сплачувати партійні внески у порядку та розмірах, встановлених рішенням Політичної Ради Партії;

внески сплачуються членами Партії особисто. Сплата членських внесків за іншу особу або групу осіб, а також колективна сплата внесків не допускається.

внесок вважається сплаченим з моменту внесення коштів на рахунок Партії або на рахунок відповідної партійної організації в банківських установах України.

перебувати на обліку у відповідному структурному утворенні Партії;

утримуватись від діянь, які можуть дискредитувати чи у інший спосіб зашкодити Партії;

у разі обрання народним депутатом України, депутатом місцевої ради входити до складу депутатської фракції (групи, депутатського об’єднання) і сприяти своєю діяльністю реалізації положень програмних документів Партії;

повідомляти у найкоротші строки структурне утворення Партії, де перебуває на обліку, про зайняття посади чи вступ на службу, перебування на яких згідно з чинним законодавством є несумісним з одночасним членством у Партії, та зупинити своє членство в Партії;

повідомляти в найкоротші строки структурне утворення Партії, у якому перебуває на обліку, про зміну місця проживання та контактні дані.

3.18. Член Партії, який обраний народним депутатом України, депутатом місцевої ради, у межах не менше одного разу на рік звітує перед відповідними керівними органами Партії чи її структурних утворень, інформує їх про свою діяльність.

3.19. За рішенням Комісії партійного контролю Партії, керівного органу Партії або керівного органу її відповідного структурного утворення до члена Партії за порушення Статуту та Програми Партії, партійної дисципліни, моралі та етики, неналежне виконання або невиконання своїх обов’язків, рішень керівних органів первинного осередку або місцевої чи регіональної організації Партії або керівних органів Партії, завдання матеріальної шкоди Партії, спричинення своєю діяльністю шкоди репутації Партії, може бути застосовано стягнення.

3.20. Видами партійного стягнення є:

попередження чи публічне обговорення проступку на зборах, конференціях, засіданнях керівних органів Партії чи її структурних утворень;

оголошення догани;

заборона балотуватися на виборні посади в Партії протягом одного року;

заборона балотуватися на будь-яких внутрішньопартійних праймеріз протягом одного року;

виключення з Партії.

3.21. Партійні стягнення накладаються керівним органом первинного осередку або місцевої чи регіональної організації Партії, в якій член Партії перебуває на обліку, або Політичною Радою Партії. Рішення про застосування партійного стягнення до члена Партії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні відповідного органу.

3.22. Керівна особа Партії, керівна особа структурного утворення Партії чи член статутного органу Партії, повноваження якого припинені за рішенням Комісії партійного контролю Партії чи в результаті вотуму недовіри, не може бути обраним керівною особою Партії, керівною особою структурного утворення Партії, членом статутних органів Партії на наступних внутрішньопартійних виборах.

3.23. Членство в Партії припиняється шляхом добровільного чи автоматичного припинення членства або шляхом виключення з Партії.

3.24. Рішення про виключення з членів Партії приймає вищий керівний орган структурного утворення, в якому член Партії перебуває на обліку. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 2/3 присутніх учасників.

3.25. Рішення про виключення з членів Партії може бути прийняте Комісією партійного Контролю Партії. Відповідне рішення невідкладно доводиться до відома керівному органу структурного утворення Партії, де особа перебувала на обліку.

3.26. Рішення про виключення з Партії члена Політичної Ради Партії, члена Ревізійної комісії Партії, члена Комісії партійного контролю Партії, голови Комісії партійного контролю Партії приймає З’їзд Партії відповідно до висновку Комісії партійного контролю Партії.

3.27. У період між з'їздами Партії рішення про виключення з Партії члена Політичної Ради Партії, члена Ревізійної комісії Партії, члена Комісії партійного контролю Партії, голови Комісії партійного контролю Партії приймається наступним чином:

3.27.1. рішення про виключення з Партії члена Політичної Ради Партії приймаються на спільному засіданні Політичної Ради Партії та Комісії партійного контролю Партії. Рішення вважаються прийнятими, якщо за такі рішення проголосувало більше половини від загального складу Політичної Ради Партії та більше половини від загального складу Комісії партійного контролю Партії;

3.27.2. рішення про виключення члена Комісії партійного контролю Партії приймаються на спільному засіданні Політичної Ради Партії та Комісії партійного контролю Партії. Рішення вважаються прийнятими, якщо за такі рішення проголосувало більше половини від загального складу Політичної Ради Партії та більше половини від загального складу Комісії партійного контролю Партії;

3.27.3. рішення про виключення з Партії члена Ревізійної Комісії Партії приймаються на спільному засіданні Ревізійної Комісії Партії та Комісії партійного контролю Партії. Рішення вважаються прийнятими, якщо за такі рішення проголосувало більше половини від загального складу Ревізійної Комісії Партії та більше половини від загального складу Комісії партійного контролю Партії;

3.28. Добровільне припинення членства в Партії відбувається на підставі особистої заяви, поданої до керівного органу структурного утворення Партії, в якому член Партії перебуває на обліку.

3.29. Автоматичне припинення членства в Партії відбувається у разі:

припинення громадянства України;

визнання члена Партії недієздатним;

набуття членства в іншій політичній партії;

припинення діяльності Партії;

смерті.

3.30. Член Партії виключається з Партії у разі:

систематичного або одноразового грубого порушення цього Статуту;

невиконання передбачених Статутом рішень керівних органів Партії, її структурних утворень;

за дії або бездіяльність, що суперечать меті та завданням Партії, її програмним документам та/або завдають політичної чи майнової шкоди Партії, шкоди її репутації;

несплати членських внесків без поважної причини протягом шести місяців;

виявлення фактів надання завідомо недостовірної інформації або фактів приховування інформації при вступі до Партії;

самовисування на виборах без погодження з керівним виконавчим органом структурного утворення відповідного рівня або Президією Партії;

подання до відповідної виборчої комісії заяви про відмову балотуватися або скасування реєстраціі без узгодження з вищими керівними органами Партії відповідного рівня.

3.31. Рішення про виключення з Партії має бути вмотивованим та прийнятим відповідно до вимог цього Статуту. Розгляд питання про виключення з Партії здійснюється в індивідуальному порядку. Питання про виключення з Партії розглядається у присутності такого члена Партії. Неявка члена Партії без поважної причини або його відмова від надання пояснень не є перешкодою для розгляду питання про його виключення за умови, що член Партії був належним чином та своєчасно сповіщений.

3.32. Одночасно із припиненням (зупиненням) членства в Партії припиняються (зупиняються) повноваження такої особи на виборній посаді в Партії або її структурному утворенні. Членство в Партії обраних на посади керівника та заступника керівника припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника.

3.33. У разі відмови у прийнятті в члени Партії, не розгляді заяви у встановлений термін, виключення з членів Партії чи іншого рішення щодо членства в Партії, особа має право протягом п’ятнадцяти (15) днів після отримання повідомлення про прийняте рішення, оскаржити його в Комісію партійного контролю направивши звернення в письмовій формі. Комісія партійного контролю має завершити розгляд звернення протягом тридцяти (30) днів з моменту надходження звернення та її рішення є остаточним і обов'язковим для всіх зацікавлених сторін.

РОЗДІЛ IV

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ

4.1. Організаційну структуру Партії складають: структурні утворення Партії, статутні органи Партії, керівні особи структурних утворень Партії та керівні особи Партії.

4.2. Структурними утвореннями Партії є первинні осередки, місцеві організації Партії, обласні, Київська міські організації Партії.

4.3. Статутними органами Партії є:

керівні органи Партії, а саме: керівні представницькі органи Партії та керівні виконавчі органи Партії;

контрольно-ревізійні органи Партії;

консультативно-дорадчі органи Партії.

4.4. До керівних представницьких органів Партії належать:

центральні керівні представницькі органи - З’їзд Партії, Політична Рада Партії;

керівні представницькі органи структурних утворень Партії – Загальні Збори, Конференція.

4.5. До керівних виконавчих органів Партії належать:

центральний керівний виконавчий орган Партії – Президія Партії;

керівні виконавчі органи структурних утворень Партії - Ради первинних осередків Партії, Ради місцевих та обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії.

4.6. До контрольно-ревізійних органів Партії належать:

Ревізійна комісія Партії;

Комісія партійного контролю Партії.

4.7. До консультативно-дорадчих органів Партії належать:

щорічні Партійні форуми;

Консультативно-дорадчі органи, сформовані відповідно до цього Статуту.

4.8. Керівними особами Партії є Голова Партії та заступники Голови Партії, Скарбник Партії, Голова Ревізійної комісії, Голова Комісії партійного контролю Партії.

4.9. Керівними особами структурних утворень Партії є Голови та Секретарі первинних осередків Партії, Голови місцевих, обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії, їх заступники.

4.10. Керівні особи Партії та керівні особи структурних утворень Партії повинні бути членами Партії.

4.11. Повноваження структурних утворень Партії (первинні осередки, місцеві організації Партії, обласні, республіканська в Автономній Республіці Крим, Київська та Севастопольська міські організації Партії):

проводять роботу, спрямовану на досягнення мети, реалізацію завдань, функцій та програмних документів Партії, рішень статутних органів та керівних осіб Партії, а також рішень керівних органів та керівних осіб відповідних вищестоящих структурних утворень Партії;

ведуть облік членів Партії на відповідній території відповідно до цього Статуту та відповідного положення;

ведуть облік та роботу з громадянами, які розділяють або симпатизують партійній ідеології тощо;

ведуть облік, координують та контролюють діяльність відповідних нижчестоящих структурних утворень Партії, надають їм політичну підтримку, організаційну та методичну допомогу;

розробляють та втілюють стратегію і тактику розв’язання суспільних проблем на відповідній території;

вносять пропозиції до керівних органів вищестоящих структурних утворень та керівних органів Партії щодо виборчої політики, беруть участь у виборах, референдумах, формують пропозиції щодо кандидатів у народні депутати України від Партії, висувають кандидатів або рекомендують відповідному вищестоящому структурному утворенню Партії кандидатів на виборах до органів місцевого самоврядування на відповідній території, забезпечують проведення виборчих кампаній, референдумів, а також агітацію відповідно до позиції Партії тощо;

співпрацюють у межах та у цілях, визначених Програмою Партії та рішеннями керівних органів Партії, з органами державної влади та місцевого самоврядування на відповідній території;

взаємодіють з організаціями інших політичних партій відповідного рівня, громадськими об’єднаннями та їх місцевими структурними утвореннями у межах та у цілях, визначених Програмою Партії та рішеннями керівних органів Партії;

у порядку, визначеному цим Статутом, беруть участь у формуванні статутних органів вищестоящих структурних утворень та статутних органів Партії;

здійснюють інші функції з метою досягнення мети та завдань Партії.

4.12. Рішення контрольно-ревізійних органів Партії, З’їзду Партії, Політичної Ради Партії, Президії Партії та керівних осіб Партії є обов’язковими до виконання всіма структурними утвореннями Партії, їх статутними органами. Рішення керівних осіб, керівних представницьких і керівних виконавчих органів структурних утворень Партії, прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими до виконання відповідними нижчестоящими структурними утвореннями Партії.

4.13. Статутні органи структурних утворень Партії зобов’язані доводити до відома відповідних нижчестоящих структурних утворень Партії свої рішення та заяви, рішення та заяви керівних представницьких і керівних виконавчих органів та керівних осіб Партії, керівних представницьких і керівних виконавчих органів та керівних осіб відповідної вищестоящої організації Партії, інші документи, необхідні для здійснення статутної діяльності відповідних структурних утворень Партії.

4.14. У разі прийняття рішення про обрання керівного виконавчого органу та/чи керівних осіб структурного утворення Партії, керівний виконавчий орган відповідного структурного утворення Партії зобов’язаний в триденний термін повідомити в письмовій формі організацію Партії вищого рівня та Президію Партії про прийняті рішення шляхом надсилання прошитого, пронумерованого та підписаного головуючим та секретарем Конференції (Загальних зборів) примірника оригіналу та електронної копії протоколу (рішення) разом із реєстром осіб, які брали участь у засіданні. Рішення про обрання керівного виконавчого органу та/чи керівних осіб структурного утворення Партії вноситься до Єдиного реєстру рішень Партії та публікується на офіційному сайті Партії. Порушення термінів, порядку повідомлення та/чи процедури обрання керівного виконавчого органу та керівних осіб структурного утворення Партії, яка визначена Статутом Партії та чинним законодавством України надає право відповідній організації Партії вищого рівня чи Президії Партії в п’ятиденний термін звернутись до Комісії партійного контролю Партії з пропозицією скасувати рішення про обрання керівного виконавчого органу та/чи керівних осіб структурного утворення Партії. Комісія партійного контролю Партії скасовує чи залишає в силі відповідне рішення. У разі звернення до Комісії партійного контролю Партії, рішення про обрання керівного виконавчого органу та/чи керівних осіб вносяться в Єдиний реєстр рішень Партії та публікуються на офіційному сайті Партії після залишення в силі відповідного рішення Комісією партійного контролю Партії.

РОЗДІЛ V

ПЕРВИННІ ОСЕРЕДКИ ПАРТІЇ

5.1. Первинними осередками Партії є організації, які створюються у межах території вулиць, кварталів, мікрорайонів в містах або у межах села (сіл), селища, об’єднаної територіальної громади, міста районного значення на Установчих Зборах за погодженням з Радою відповідної місцевої організації Партії та реєструються в установленому законодавством порядку. Мінімальна чисельність первинного осередку становить 3 члени Партії.

5.2. Керівним представницьким органом первинного осередку Партії є Загальні збори, керівним виконавчим органом є Рада (у разі створення). Керівними особами первинного осередку є Голова та Секретар, які обираються на Загальних зборах терміном на три роки абсолютною більшістю голосів (50% голосів плюс 1 голос) присутніх членів Партії, які належать до відповідного первинного осередку Партії. У разі коли чисельність первинного осередку складає 9 і більше членів Партії, обирається Рада первинного осередку Партії терміном на три роки.

5.3. Вищим керівним органом первинного осередку Партії є Загальні збори, які скликаються у разі необхідності, але не менше одного разу на рік. Загальні збори скликаються Головою первинного осередку Партії, або на вимогу Ради первинного осередку Партії, Ради відповідної місцевої організації Партії, або у випадку ініціювання вотуму недовіри на вимогу 1/3 членів первинного осередку. Орган (керівна особа), що скликав Загальні збори, визначає дату, час та місце їх проведення, формує проект порядку денного і невідкладно повідомляє про скликання Загальних Зборів відповідний керівний виконавчий орган Партії вищого рівня.

5.4. Учасниками Загальних зборів є всі члени Партії, які належать до відповідного первинного осередку Партії. Загальні збори первинного осередку Партії є повноважними, якщо для участі в них зареєструвалась більше половини членів Первинного осередку Партії. Рішення Загальних зборів приймаються абсолютною більшістю голосів (50% голосів плюс 1 голос) присутніх учасників, якщо інше не передбачено цим Статутом.

5.5. Загальні збори первинного осередку Партії:

обирають строком на три роки Голову та Секретаря первинного осередку Партії;

приймають осіб у члени Партії та виключають з членів Партії;

визначають кількісний склад та обирають строком на три роки Раду первинного осередку Партії, якщо чисельність первинного осередку складає 9 і більше членів Партії;

заслуховують та затверджують щорічні звіти Голови, Ради первинного осередку Партії;

достроково припиняють повноваження Голови, Секретаря і Ради первинного осередку Партії;

обирають делегатів на Конференцію відповідної місцевої організації Партії відповідно до встановленої норми представництва;

висувають кандидатів до виборних органів відповідної місцевої організації Партії;

подають пропозиції щодо кандидатів у депутати місцевих рад відповідній місцевій організації Партії, яка має право висувати кандидатів у депутати місцевих рад відповідного рівня;

ініціюють вимогу про проведення Загальних зборів (Конференції) відповідної місцевої організації Партії;

забезпечують вирішення інших питань діяльності первинного осередку Партії.

5.6. У разі прийняття рішення Загальними зборами вотуму недовіри до відповідних осіб, невідкладно обираються нові керівні особи чи члени Ради первинного осередку Партії.

5.7. Рада первинного осередку Партії керує діяльністю первинного осередку Партії у період між Загальними зборами. До складу Ради входять Голова та Секретар та обрані Загальними зборами члени Партії.

5.8. Засідання Ради скликаються Головою первинного осередку Партії або Секретарем (у разі неможливості скликати Раду Головою) не менше одного разу на шість місяців. Засідання Ради скликаються також на вимогу не менш як 1/3 її членів.

5.9. Засідання Ради є повноважним, якщо на ній присутні більше половини членів від її складу.

5.10. Рішення Ради приймаються абсолютною більшістю голосів (50% голосів плюс 1 голос) від її складу.

5.11. Рада первинного осередку Партії:

спрямовує та координує діяльність первинного осередку Партії;

скликає Загальні Збори первинного осередку, визначає дату, час та місце їх проведення, формує проект порядку денного;

організовує підготовку та попередньо розглядає проекти рішень чи документів, які вносяться на розгляд Загальних зборів первинного осередку Партії, організовує підготовку і проведення Загальних зборів;

готує та вносить на розгляд вищестоящих структурних утворень Партії пропозиції щодо членів виборчих комісій, офіційних спостерігачів та інших суб’єктів виборчого процесу;

розробляє та організовує виконання планів роботи, програм та заходів первинного осередку Партії;

заслуховує звіти про роботу членів Ради та інших членів Партії, що перебувають на обліку у первинному осередку Партії;

здійснює інші повноваження, які не віднесені до компетенції Загальних Зборів первинного осередку Партії, передбаченні рішеннями центральних керівних представницьких органів Партії, чинним законодавством України та цим Статутом.

5.12. Голова первинного осередку Партії:

керує діяльністю первинного осередку Партії у період між Загальними зборами та засіданнями Ради первинного осередку Партії;

організовує виконання рішень керівних осіб та статутних органів Партії, керівних осіб та статутних органів структурних утворень вищого рівня, Загальних зборів первинного осередку Партії, розробляє заходи, спрямовані на реалізацію визначених ними стратегічних напрямів діяльності Партії у межах відповідної території;

приймає рішення щодо скликання Ради первинного осередку Партії, Загальних Зборів (при відсутності Ради), визначає дату, час та місце їх проведення, формує проект порядку денного, організовує їх підготовку та проведення;

організовує роботу первинного осередку Партії та виконання рішень її Загальних зборів, Ради, звітує перед організаціями вищого рівня Партії;

щорічно звітує на Загальних зборах первинного осередку Партії про свою діяльність;

організовує роботу Ради первинного осередку Партії;

розпоряджається майном, що було передано первинному осередку Партії для ведення статутної діяльності на праві господарського управління, звітує про його використання;

має право підпису всіх документів первинного осередку Партії;

представляє первинний осередок Партії у відносинах з органами влади та органами місцевого самоврядування, організаціями інших політичних партій і громадських організацій, що діють на відповідній території.

здійснює інші повноваження, які не віднесені до компетенції Загальних Зборів та Ради первинного осередку Партії, передбаченні рішеннями центральних керівних представницьких органів Партії, чинним законодавством України та цим Статутом.

5.13. Секретар первинного осередку Партії обирається Загальними зборами за поданням Голови первинного осередку з числа членів цього первинного осередку.

5.14. Секретар первинного осередку Партії:

веде облік членів первинного осередку Партії;

веде діловодство первинного осередку Партії;

на час відсутності Голови первинного осередку виконує його обов’язки;

веде облік членських внесків.

5.15. У разі закінчення строку повноважень Голови первинного осередку Партії, членів Ради первинного осередку Партії, вони продовжують здійснювати свої повноваження до обрання нового Голови та членів Ради первинного осередку Партії.

РОЗДІЛ VI

МІСЦЕВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

6.1. Місцевими організаціями Партії є: міські міст обласного значення (республіканського в АР Крим), районні у містах, районні у областях та Автономній Республіці Крим, районні міст Києва та Севастополя організації, які утворюються відповідно з адміністративно-територіальним поділом на території міст обласного (республіканського в АР Крим) значення, районів у містах, районів у областях та Автономній Республіці Крим, районів міст Києва та Севастополя. Місцеві організації Партії створюються на Установчих Зборах відповідної організації, визнаються Радами обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії та реєструються без набуття статусу юридичної особи в установленому законодавством порядку.

6.2. Статус юридичної особи місцевій організації Партії може бути надано у встановленому законом порядку за погодженням з Президією Партії.

6.3. Керівним представницьким органом місцевої організації Партії є Загальні збори (Конференція), керівним виконавчим органом є Рада місцевої організації Партії.

6.4. Вищим керівним органом місцевої організації Партії є Загальні збори (Конференція).

6.5. Загальні збори (Конференція) проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на один рік і скликаються Радою місцевої організації Партії. Загальні збори (Конференція) скликаються також на вимогу Ради відповідної організації Партії вищого рівня, або у випадку ініціювання вотуму недовіри на вимогу Загальних зборів 1/3 первинних осередків. Орган, що ініціював скликання Загальних зборів (Конференції), встановлює норму представництва для участі в Конференції, визначає дату, час та місце їх проведення, формує проект порядку денного і невідкладно повідомляє про скликання Загальних Зборів (Конференції) відповідний керівний виконавчий орган Партії вищого рівня та всі відповідні первинні осередки Партії.

6.6. Учасниками Загальних зборів є всі члени Партії, які належать до відповідної місцевої організації Партії.

6.7. Делегати Конференцій місцевих організацій Партії, які утворені у містах обласного значення, де існує районний поділ, обираються Загальними зборами (Конференціями) місцевих організацій Партії, які утворені у районах таких міст. Делегати Конференцій місцевих організацій Партії, які утворені у районах міст обласного значення, містах обласного значення, де відсутній поділ на райони, районах у областях та Автономній Республіці Крим, районах у містах Києві та Севастополі обираються Загальними зборами відповідних первинних осередків Партії.

6.8. Загальні збори (Конференція) місцевої організації Партії є повноважними, якщо для участі в них зареєструвалась більше половини учасників (делегатів) Загальних зборів (Конференції).

6.9. Рішення Загальних зборів (Конференцій) приймаються абсолютною більшістю голосів (50% голосів плюс 1 голос) присутніх учасників (делегатів), якщо інше не передбачено цим Статутом.

6.10. Загальні збори (Конференція) місцевої організації Партії:

визначають політику та стратегічні напрями діяльності місцевої організації Партії у межах відповідної території та визначених статутними органами Партії вищого рівня, політики та стратегічних напрямів діяльності;

обирають на альтернативній основі строком на три роки Голову місцевої організації Партії та персональний склад Ради місцевої організації Партії, визначають кількісний склад Ради місцевої організації Партії відповідно до цього Статуту;

достроково припиняють повноваження Голови, його заступника і Ради місцевої організації Партії;

щорічно на Загальних зборах (Конференції) заслуховують та затверджують звіти Голови та Ради місцевої організації Партії;

обирають на альтернативній основі делегатів на Конференцію відповідної організації Партії вищого рівня згідно з встановленою нормою представництва;

висувають кандидатів на альтернативній основі до виборних органів організації Партії вищого рівня, вносять на розгляд організації Партії вищого рівня пропозиції щодо кандидатів до виборних органів Партії;

висувають кандидатів, обраних на альтернативній основі, на виборах до органів місцевого самоврядування відповідного рівня та інші виборні посади;

приймають рішення про виключення з виборчих списків кандидатів у депутати місцевих рад, які були висунуті Загальними зборами (Конференцією) місцевої організації Партії, на підставі подання Ради місцевої організації Партії якщо таку пропозицію підтримало 2/3 присутніх;

щорічно заслуховують звіти Голів депутатських фракцій (груп);

встановлює розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у депутати місцевих рад від Партії у багатомандатних виборчих округах відповідно до чинного законодавства України;

мають право приймати рішення про прийняття у члени Партії у випадках, передбаченних Статутом;

мають інші повноваження, які віднесені до компетенції місцевих організацій Партії рішеннями центральних керівних представницьких органів Партії, чинним законодавством України та цим Статутом.

6.11. У період між Загальними зборами (Конференціями) діяльністю місцевої організації Партії керує Рада місцевої організації Партії, до складу якої входить Голова місцевої організації Партії, обрані Загальними зборами (Конференцією) члени Партії, а також голова депутатської фракції (групи) Партії місцевої ради відповідного рівня, його заступник, секретар, голови та секретарі постійних депутатських комісій, які обрані від Партії, якщо вони є членами Партії та надали письмову згоду про входження до складу Ради.

6.12. Засідання Ради скликається Головою місцевої організації Партії або виконуючим його обов’язки не менше одного разу на один рік. Засідання Ради скликається також на вимогу не менш як 1/3 її членів.

6.13. Засідання Ради є повноважним, якщо на ньому присутні більшість членів від її складу.

6.14. Головує на засіданнях Ради Голова місцевої організації Партії або його Заступник, за дорученням Голови місцевої організації Партії у разі відсутності Голови місцевої організації Партії.

6.15. Рішення Ради приймаються на засіданні абсолютною більшістю голосів (50% голосів плюс 1 голос) від її складу, якщо інше не передбачено цим Статутом.

6.16. Рада місцевої організації Партії:

приймає рішення щодо скликання Загальних зборів (Конференції) місцевої організації Партії, визначає дату, час та місце проведення, формує проект порядку денного, організовує підготовку та проведення, встановлює норму представництва організацій Партії нижчого рівня на Конференції;

обирає та звільняє за поданням Голови місцевої організації Партії заступника, заслуховує та затверджує його звіти;

організовує підготовку та попередньо розглядає проекти рішень чи документів, які вносяться на розгляд Загальних зборів (Конференції) місцевої організації Партії;

розробляє заходи, спрямовані на реалізацію визначених стратегічних напрямків діяльності Партії у межах відповідної території;

 оцінює політичну ситуацію у межах відповідної території, погоджує поточні завдання діяльності місцевої організації Партії, ухвалює політичні рішення, приймає та оприлюднює від імені місцевої організації Партії заяви, резолюції, звернення тощо;

формує склад партійного офісу місцевої організації Партії відповідно до штатного розпису, затвердженого Президією Партії;

координує і спрямовує діяльність структурних утворень Партії нижчого рівня, надає їм організаційно-методичну допомогу, заслуховує звіти Голів структурних утворень Партії нижчого рівня;

забезпечує участь Партії та організовує роботу структурних утворень Партії нижчого рівня у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, старост, у всеукраїнських і місцевих референдумах, реалізує стратегію та тактику діяльності Партії у виборчий період. За погодженням з Радою організації Партії вищого рівня визначає виборчу політику Партії на відповідній території;

сприяє формуванню депутатської фракції (групи) Партії у відповідній місцевій раді, скеровує її діяльність, погоджує кандидатури на посаду голови та заступників голови депутатської фракції (групи);

приймає рішення про співробітництво з місцевими організаціями всеукраїнських об’єднань громадян та з місцевими громадськими об’єднаннями, для чого доручає Голові місцевої організації Партії укладення відповідних угод;

приймає рішення щодо проведення місцевих, забезпечує проведення обласних, республіканської, Київської та Севастопольської міських та всеукраїнських політичних акцій;

 розглядає заяви, скарги, пропозиції та інші звернення від членів Партії, приймає відповідні рішення;

має право приймати рішення про прийняття у члени Партії у випадках, передбаченних Статутом;

здійснює інші повноваження, які не віднесені до компетенції Загальних Зборів місцевої організації Партії, передбаченні рішеннями центральних керівних представницьких органів Партії, чинним законодавством України та цим Статутом.

6.17. У період між Загальними зборами (Конференціями) та засіданнями Ради керівництво поточною діяльністю місцевої організації Партії здійснює її Голова.

6.18. Голова місцевої організації Партії:

організовує проведення засідань Ради місцевої організації Партії;

скликає, очолює та спрямовує роботу Ради місцевої організації Партії, організовує підготовку питань, які розглядаються Радою, головує на засіданнях Ради місцевої організації Партії;

вносить на розгляд Ради місцевої організації Партії подання про обрання заступника Голови місцевої організації Партії;

щорічно звітує перед Загальними зборами (Конференцією) місцевої організації Партії про свою діяльність, а також про діяльність Ради місцевої організації Партії;

організовує вироблення політики, стратегічних та тактичних завдань і напрямків діяльності місцевої організації Партії, подає їх на розгляд та затвердження Загальним зборам (Конференції) місцевої організації Партії;

організовує та контролює виконання рішень керівних осіб Партії, статутних органів Партії вищого рівня та керівних осіб структурних утворень Партії вищого рівня, статутних органів відповідної місцевої організації Партії, розробляє план заходів щодо реалізації основних напрямків та стратегічних цілей діяльності Партії на відповідній території;

без доручення представляє місцеву організацію Партії у всіх зовнішніх стосунках, зокрема у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами від імені місцевої організації Партії;

за погодженням з Радою місцевої організації Партії робить заяви та звернення від імені місцевої організації Партії;

підписує рішення статутних органів місцевої організації Партії, а також угоди та інші документи від імені місцевої організації Партії, видає розпорядження, доручення та довіреності від імені місцевої організації Партії, надає право підпису документів, угод та на здійснення інших правочинів;

організовує та забезпечує проведення масових заходів;

розпоряджається майном, що було передане місцевій організації Партії для ведення статутної діяльності на праві господарського управління, звітує про його використання;

на час відсутності доручає виконання обов’язків Голови місцевої організації Партії своєму заступнику, делегує йому частину повноважень.

здійснює інші повноваження, які не віднесені до компетенції Загальних Зборів та Ради місцевої організації Партії, передбаченні рішеннями центральних керівних представницьких органів Партії, чинним законодавством України та цим Статутом.

6.19. У разі неможливості Голови місцевої організації Партії виконувати свої обов’язки чи у випадку дострокового припинення його повноважень, його обов’язки виконує заступник Голови місцевої організації Партії.

6.20. Голова місцевої організації Партії, його заступник, а також інші члени Ради місцевої організації Партії можуть брати участь у роботі статутних органів структурних утворень Партії нижчого рівня з правом дорадчого голосу.

6.21. У разі закінчення строку повноважень Голови місцевої організації Партії, його заступників, членів Ради місцевої організації Партії, вони продовжують здійснювати свої повноваження до проведення найближчих Загальних зборів (Конференції) відповідної місцевої організації Партії, на яких обирається Голова місцевої організації Партії та члени Ради місцевої організації Партії.

РОЗДІЛ VII

ОБЛАСНІ, РЕСПУБЛІКАНСЬКА В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, КИЇВСЬКА ТА СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МІСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

7.1. Обласні, республіканська в Автономній Республіці Крим, Київська та Севастопольська міські організації Партії утворюються на Установчих Зборах відповідної організації Партії, визнаються Політичною Радою Партії та реєструються в установленому законодавством України порядку.

7.2. Обласні, республіканська в Автономній Республіці Крим, Київська та Севастопольська міські організації Партії набувають статусу юридичної особи після їх державної реєстрації у встановленому законом порядку.

7.3. Керівним представницьким органом обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії є Загальні Збори (Конференція), керівним виконавчим органом є Рада відповідної організації.

7.4. Вищим керівним органом обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії є Загальні Збори (Конференція).

7.5. Загальні Збори (Конференція) проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на рік і скликаються Радою обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії, а також Президією Партії, або у випадку ініціювання вотуму недовіри Загальними Зборами (Конференціями) 1/3 відповідних місцевих організацій Партії. Орган, що скликав Загальні Збори (Конференцію), визначає дату, час та місце проведення, норму представництва, формує проект порядку денного і невідкладно повідомляє про скликання Загальних Зборів (Конференції) відповідний керівний виконавчий орган Партії вищого рівня та всі відповідні місцеві організації Партії.

7.6. Норма представництва місцевих організацій Партії встановлюється по одному делегату від кожної місцевої організації Партії та додатково пропорційно від кількості голосів відданих за кандидатів від відповідної місцевої організації Партії на останніх місцевих виборах.

7.7. Учасниками Загальних зборів є всі члени Партії, які належать до відповідної обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії. Загальні збори обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії уповноважені розглядати будь-яке питання, віднесене цим Статутом до їх компетенції, якщо зареєструвалось більше половини учасників Загальних Зборів.

7.8. Конференція обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії є повноважною, якщо для участі у ній зареєструвалось більше половини обраних делегатів, які представляють не менше 2/3 відповідних місцевих організацій обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії.

7.9. Рішення Загальних Зборів (Конференції) приймаються абсолютною більшістю голосів (50% голосів плюс 1 голос) присутніх членів Партії (делегатів), якщо інше не передбачено цим Статутом.

7.10. Загальні Збори (Конференція) обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії:

визначають політику та стратегічні напрямки діяльності організації Партії у межах відповідної території;

здійснюють публічне обговорення Статуту, Програми Партії, надає відповідні висновки та рекомендації;

визначають кількісний склад Ради відповідної організації Партії;

обирають на альтернативній основі строком на чотири роки Голову відповідної організації Партії та персональний склад Ради відповідної організації Партії відповідно до цього Статуту;

обирають на альтернативній основі та вносить на розгляд З’їзду двох основних кандидатів та одного резервного кандидата в члени Політичної Ради Партії;

обирають на альтернативній основі та вносить на розгляд З’їзду кандидата у члени Комісії партійного контролю Партії;

обирають на альтернативній основі та вносить на розгляд З’їзду кандидата у члени Ревізійної комісії Партії;

мають право пропонувати З’їзду кандидатуру Голови Партії та кандидатуру голови Комісії партійного контролю Партії;

обирають рейтинговим голосування делегатів на З’їзд Партії;

достроково припиняють повноваження Голови, його заступників, Ради обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії;

щорічно заслуховують та затверджує звіти Голови та Ради обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії;

вносять пропозиції Політичній Раді Партії щодо кандидатів у народні депутати України від відповідної території, обраних членами Партії рейтинговим голосуванням на альтернативній основі (праймеріз);

висуває на альтернативній основі кандидатів від Партії на місцевих виборах;

встановлює розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у депутати місцевих рад від Партії у багатомандатних виборчих округах, відповідно до чинного законодавства України;

приймає рішення про виключення з виборчих списків кандидатів від Партії на місцевих виборах, які були висунуті Конференцією;

здійснює інші повноваження, що віднесені до компетенції Конференції (Загальних Зборів) обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії рішеннями центральних керівних представницьких органів Партії, чинним законодавством України та цим Статутом.

7.11. Кандидати у члени Політичної Ради Партії повинні перебувати на обліку в первинному осередку або місцевій організації відповідної обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії.

7.12. Кандидат у члени Комісії партійного контролю Партії повинен перебувати на обліку в первинному осередку або місцевій організації відповідної обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії.

7.13. Кандидат у члени Ревізійної комісії Партії повинен перебувати на обліку в первинному осередку або місцевій організації відповідної обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії.

7.14. У період між Конференціями (Загальними зборами) діяльністю обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії керує Рада обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії. До складу Ради входять Голова обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії, обрані на альтернативній основі Конференцією (Загальними зборами) члени Партії, а також голова депутатської фракції (групи) в обласній раді, його заступник, секретар, голови та секретарі постійних депутатських комісій, якщо вони є членами Партії та надали письмову згоду про входження до складу Ради. Рада обласної організації Партії є керівним виконавчим органом Партії на відповідній території.

7.15. Засідання Ради скликається Головою обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії або виконуючим його обов’язки заступником не менше одного разу на шість місяців. Засідання Ради може скликатися також на вимогу не менш як 1/3 членів Ради.

7.16. Засідання Ради є повноважним, якщо на ньому присутня більшість членів. За рішенням Голови обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії засідання Ради може проводитись в режимі відео-конференції чи інших електронних засобів комунікації.

7.17. Головує на засіданнях Ради Голова обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії. За його відсутності головує один із заступників, за дорученням Голови.

7.18. Рішення Ради приймаються на засіданнях абсолютною більшістю голосів (50% голосів плюс 1 голос) від її складу, якщо інше не передбачено цим Статутом.

7.19. Рада обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії:

приймає рішення щодо скликання Конференції (Загальних зборів) обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії, визначає дату, час та місце її проведення, формує проект порядку денного, організовує підготовку та проведення, встановлює норму представництва місцевих організацій Партії на Конференції відповідно до цього Статуту;

обирає та звільняє за поданням Голови обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії заступника Голови з питань ідеології, заступника з питань організаційної роботи та партійного розвитку, заслуховує та затверджує їх звіти;

організовує підготовку та попередньо розглядає проекти рішень чи документів, які вносяться на розгляд Конференції (Загальних зборів) обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії;

розробляє заходи, спрямовані на реалізацію стратегічних напрямків діяльності Партії у межах відповідної території;

оцінює політичну ситуацію у межах відповідної території, погоджує поточні завдання діяльності обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії, ухвалює політичні рішення, приймає та оприлюднює від імені обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії заяви, резолюції, звернення тощо;

 формує персональний склад партійного офісу на підставі штатного розпису, затвердженого Президією Партії;

координує і спрямовує діяльність місцевих організацій Партії, надає їм організаційно-методичну допомогу, заслуховує звіти Голів місцевих організацій Партії;

забезпечує участь Партії та організовує роботу структурних утворень Партії нижчого рівня у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, старост, у всеукраїнських і місцевих референдумах, реалізовує стратегію та тактику діяльності Партії у виборчий період;

готує подання на Конференцію (Загальні збори) про виключення з виборчих списків кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, які були висунуті;

сприяє утворенню депутатської фракції (групи) у відповідній місцевій раді, скеровує її діяльність, погоджує кандидатури на посаду голови та заступників голови депутатської фракції (групи);

приймає рішення про співробітництво з місцевими громадськими об’єднаннями, для чого доручає Голові обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії укладення відповідних угод;

реалізує право власності на майно та кошти обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії, визначає матеріально відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

має право скликати Загальні Збори (Конференцію) організацій Партії нижчого рівня, визначає дату, час та місце проведення, формує проект порядку денного, організовує підготовку та проведення, встановлює норму представництва на Конференції;

приймає рішення про зупинення повноважень керівних виконавчих органів структурних утворень Партії нижчого рівня, їх Голів (заступників), Секретарів у разі порушення ними Статуту чи Програми Партії та одночасно звертається в Комісію партійного контролю Партії для надання відповідного рішення. Комісія партійного контролю Партії протягом 10 днів зобов’язана прийняти відповідне рішення. На підставі даного рішення керівні виконавчі органи чи керівні особи, діяльність яких була зупинена, припиняють свої повноваження або їхня діяльність відновлюється;

створює тимчасову робочу групу з підготовки Загальних зборів (Конференції) місцевої організації Партії (первинного осередку) у випадку припинення повноважень керівних виконавчих органів місцевої організації Партії (первинного осередку) або її Голови (заступника);

зупиняє виконання, а на підставі висновку Комісії партійного контролю Партії скасовує рішення керівних виконавчих органів структурних утворень Партії нижчого рівня, їх Голів, у разі порушення ними Статуту чи Програми Партії, чинного законодавства України, невиконання рішень статутних органів Партії, керівних осіб Партії, статутних органів структурних утворень Партії вищого рівня та керівних осіб структурних утворень Партії вищого рівня;

організовує вироблення політики, стратегічних та тактичних завдань і напрямків діяльності обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії, подає їх на розгляд Ради обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії;

створює постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії, визначає їх компетенцію, склад, затверджує структуру, призначає та звільняє їхніх керівників, затверджує Положення про них, спрямовує роботу та здійснює загальне керівництво ними;

приймає рішення щодо проведення обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських політичних акцій, забезпечує проведення всеукраїнських політичних акцій;

призначає та проводить на відповідній території дорадче опитування;

розглядає заяви, скарги, пропозиції та інші звернення, приймає відповідні рішення;

приймає рішення про партійне заохочення членів Партії за поданням Ради місцевої організацій Партії;

здійснює інші функції та повноваження крім тих, які віднесені до компетенції Конференції (Загальних Зборів) обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії, передбаченні рішеннями центральних керівних представницьких органів Партії, чинним законодавством України та цим Статутом.

7.20. У період між Конференціями (Загальними зборами) та засіданнями Ради керівництво поточною діяльністю обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії здійснює Голова.

7.21. Голова обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії:

входить до складу Політичної Ради Партії за посадою;

організовує проведення засідань Ради обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії;

скликає засідання, очолює та спрямовує роботу Ради обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії, організовує підготовку питань, які розглядаються Радою, головує на засіданнях;

організовує виконання рішень керівних осіб та статутних органів Партії, статутних органів відповідної обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії;

вносить на розгляд Ради обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії подання про обрання та звільнення заступників Голови обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії;

звітує перед Конференцією (Загальними зборами) обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії про свою діяльність, а також про діяльність Ради;

без доручення представляє обласну, республіканську в Автономній Республіці Крим, Київську та Севастопольську міську організацію Партії у всіх зовнішніх стосунках, зокрема у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;

робить заяви та звернення від імені обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії за узгодженням з Радою обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії;

підписує рішення статутних органів обласної, Київської та Севастопольської міської організації Партії, а також угоди, фінансові та інші документи від імені обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії, видає розпорядження, доручення та довіреності від імені обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії, надає право підпису документів, угод та на здійснення інших правочинів;

відповідно до цього Статуту розпоряджається коштами та майном обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії, веде поточну фінансово-господарську діяльність обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії;

організовує та забезпечує проведення масових заходів;

на час відсутності доручає виконання обов’язків Голови обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії одному зі своїх заступників;

делегує частину повноважень своїм заступникам;

здійснює інші функції та повноваження крім тих, які віднесенні до компетенції Конференції (Загальних зборів) та Ради обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії, передбачені рішеннями центральних керівних представницьких органів Партії, чинним законодавством України та цим Статутом.

7.22. У разі неможливості Голови обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії виконувати свої обов’язки чи у випадку дострокового припинення його повноважень, його обов’язки виконує один із заступників Голови, відповідно до рішення Ради обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії.

7.23. Голова обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії, його заступники, а також інші члени Ради обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії можуть брати участь у роботі керівних органів структурних утворень Партії нижчого рівня з правом дорадчого голосу.

7.24. У разі закінчення строку повноважень Голови обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії, його заступників, членів Ради обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії, вони продовжують здійснювати свої повноваження до проведення найближчої Конференції (Загальних зборів) відповідної обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії, на якій обирається Голова обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії та члени Ради обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії.

РОЗДІЛ VIII

ЦЕНТРАЛЬНІ КЕРІВНІ ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ПАРТІЇ,

КЕРІВНІ ОСОБИ ПАРТІЇ

8.1. Центральними керівними представницькими органами Партії є З’їзд Партії та Політична Рада Партії. Центральним керівним виконавчим органом Партії є Президія Партії.

8.2. Вищим керівним органом Партії є З’їзд Партії.

8.3. З’їзд Партії проводиться у разі необхідності, але не менше одного разу на три роки, і скликається Політичною Радою Партії. У випадку ініціювання вотуму недовіри З’їзд Партії скликається на вимогу Загальних зборів (Конференції) 1/3 обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії або на вимогу 1/3 від загальної кількості членів Політичної Ради Партії.

8.4. Кожна обласна, республіканська в Автономній Республіці Крим, Київська та Севастопольська міська організація Партії обирає по 10 делегатів та додатково певну кількість делегатів в залежності від підтримки відповідної організації Партії із розрахунку один делегат за кожні 5000 голосів виборців, які були віддані на підтримку відповідної організації Партії чи Партії на останніх виборах на відповідній території, а саме на чергових та позачергових виборах народних депутатів Україні або на чергових місцевих виборах депутатів до обласної, республіканської, Київської та Севастопольської міської ради. Також делегатами З'їзду є Голова Партії, члени Політичної Ради Партії, народні депутати України – члени Партії.

8.5. З’їзд Партії скликається в обов’язковому порядку не пізніше, як через 60 днів, після проведення чергових або позачергових виборів народних депутатів України, Президента України, чергових місцевих виборів.

8.6. З’їзд Партії є повноважним, якщо для участі в ньому зареєструвалось більше половини обраних делегатів, які представляють не менше 2/3 обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії. Рішення про висування кандидатів у народні депутати України, кандидата на пост Президента України та інші питання, які передбачені виборчим законодавством України можуть прийматися З’їздом Партії, якщо для участі в ньому зареєструвалось більше половини обраних делегатів, які представляють більше половини обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії.

8.7. З’їзд Партії уповноважений приймати рішення з будь-яких питань діяльності Партії. Рішення З’їзду Партії приймаються абсолютною більшістю голосів (50% голосів плюс 1 голос) присутніх делегатів, крім випадків, передбачених цим Статутом.

8.8. З’їзд Партії:

визначає політику та стратегічні напрями діяльності Партії;

затверджує Статут, Програму Партії, вносить до них зміни та доповнення;

затверджує поданий Комісією партійного контролю Партії Кодекс партійної етики;

визначає форму голосування та обирає на альтернативній основі Голову Партії, строком на чотири роки. Кандидати на посаду Голови Партії представляють З’їзду Партії свою програму діяльності;

обирає Голову Комісії партійного контролю Партії строком на чотири роки;

обирає членів Комісії партійного контролю Партії шляхом рейтингового голосування строком на чотири роки;

затверджує список резервних кандидатів у члени Комісії партійного контролю Партії відповідно до результатів проведеного рейтингового голосування;

8.8.8. обирає членів Політичної Ради Партії (крім голів обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії) та затверджує персональний склад Політичної Ради Партії строком на чотири роки;

затверджує список резервних кандидатів у члени Політичної Ради Партії;

обирає персональний склад Ревізійної комісії Партії шляхом рейтингового голосування строком на чотири роки;

затверджує список резервних кандидатів у члени Ревізійної комісії Партії відповідно до результатів проведеного рейтингового голосування;

обирає за поданням Голови Партії Скарбника Партії строком на чотири роки;

заслуховує та затверджує звіти Голови Партії, Політичної Ради Партії, Комісії партійного контролю Партії, Ревізійної комісії Партії;

припиняє повноваження Політичної Ради Партії, Президії Партії, Контрольно-ревізійної комісії Партії, Комісії партійного контролю, окремих членів цих органів та керівних осіб Партії;

затверджує порядок денний та регламент, формує робочі органи З’їзду Партії, обирає Головуючого та Секретаря З’їзду Партії;

приймає рішення про участь Партії у виборах Президента України, висуває кандидата на пост Президента України за результатами внутрішньопартійного праймерізу або приймає рішення щодо підтримки іншого кандидата на пост Президента України;

приймає рішення про участь Партії у виборах народних депутатів України, висуває кандидатів у народні депутати України за результатами внутрішньопартійного праймерізу та висуває кандидатів на інші виборні посади національного рівня відповідно до вимог чинного законодавства України;

приймає рішення про виключення з виборчого списку Партії кандидатів у народні депутати України за поданням Політичної Ради Партії;

приймає рішення про утворення виборчого блоку для участі у виборах, наділяє Голову Партії або іншого представника Партії повноваженнями щодо укладення відповідної угоди, приймає рішення про вихід з такого блоку відповідно до вимог чинного законодавства України;

затверджує передвиборчу програму Партії, передвиборчу програму кандидата на пост Президента України від Партії;

дає оцінку результатам виборів народних депутатів України, Президента України, місцевих виборів, заслуховує звіт керівника виборчої кампанії;

приймає рішення про реорганізацію чи ліквідацію Партії, створює Ліквідаційну комісію, визначає її кількісний і персональний склад, вирішує питання про використання майна та коштів Партії у випадку припинення її діяльності;

встановлює розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі відповідно до чинного законодавства України;

приймає рішення про співробітництво з міжнародними та міжурядовими організаціями, а також про вступ у міжнародні об’єднання та спілки та доручає Голові Партії підписання відповідних угод;

володіє іншими повноваженнями, що віднесені законодавством України до компетенції вищого керівного органу Партії та має право взяти до розгляду і вирішення будь-яке питання діяльності Партії.

8.9. Для прийняття рішення про участь місцевих організацій Партії у відповідних місцевих виборах, якщо така норма передбачена чинним законодавством України, Політична Рада Партії може скликати З’їзд Партії з нормою представництва – 1 делегат від обласної, республіканської Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії. Жодних інших рішень даний З’їзд Партії приймати не може.

8.10. Підготовку, організацію та проведення З'їзду Партії здійснює Організаційний комітет З'їзду Партії.

8.11. У період між З’їздами Партії діяльністю Партії керує Політична Рада Партії.

8.12. До складу Політичної Ради Партії входять Голова Партії, по одному представнику від кожної обласної, республіканської Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії, запропоновані на Конференціях (Загальних Зборах) та обрані З’їздом Партії. Голови обласних, республіканської Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії входять до складу Політичної Ради Партії за посадою.

8.13. Рішення про дострокове припипинення повноваження члена Політичної Ради Партії, за винятком Голови Партії, можуть бути прийняті на спільному засіданні Політичної Ради Партії та Комісії партійного контролю Партії. Рішення вважаються прийнятими, якщо за такі рішення проголосувало більше половини від загального складу Політичної Ради Партії та більше половини від загального складу Комісії партійного контролю Партії.

8.14. У випадку вибуття обраного члена Політичної Ради Партії – Голови обласної, республіканської Автономної Республіки Крим, Київської або Севастопольської міської організації Партії, його місце автоматично займає новообраний Голова відповідної обласної, республіканської Автономної Республіки Крим, Київської або Севастопольської міської організації Партії.

8.15. Засідання Політичної Ради Партії скликаються Головою Партії, виконуючим його обов’язки або на вимогу не менш як 1/3 членів Політичної Ради Партії не менше одного разу на півроку. .

8.16. Засідання Політичної Ради Партії є повноважним, якщо на ньому присутня більшість членів від її складу. У разі особливої терміновості за рішенням Голови Партії засідання Політичної Ради Партії можуть проводитись за допомогою електронних засобів комунікації.

8.17. Головує на засіданнях Політичної Ради Партії Голова Партії. За відсутності Голови Партії на засіданнях Політичної Ради Партії головує один із заступників, за письмовим дорученням Голови Партії.

8.18. Рішення Політичної Ради Партії приймаються на її засіданнях абсолютною більшістю голосів (50% голосів плюс 1 голос) від присутніх членів Політичної Ради Партії, якщо інше не передбачено цим Статутом.

8.19. Засідання Політичної Ради Партії фіксуються аудіо, відео засобами.

8.20. Політична Рада Партії:

скликає З’їзд Партії, визначає дату, час та місце його проведення, формує проект порядку денного, затверджує кількісний та персональний склад Організаційного комітету З’їзду Партії за поданням Президії Партії;

у випадку дострокового припинення повноважень Голови Партії (окрім випадку оголошення вотуму недовіри) невідкладно скликає З’їзд Партії, який має відбутись не пізніше 60 календарних днів з моменту припинення повноважень Голови Партії, з обов’язковим включенням до порядку деннного питання щодо обрання нового Голови Партії;

обирає зі свого складу строком на чотири роки вісім членів Президії Партії. Має право достроково припинити повноваження члена Президії Партії, крім Голови Партії та його заступників;

обирає зі свого складу нового члена Президії Партії у разі дострокового припинення повноважень члена Президії Партії;

обирає та звільняє за поданням Голови Партії заступників Голови Партії з питань ідеології, з питань організаційної роботи та партійного розвитку;

обирає до свого складу членів Політичної Ради Партії з числа резервних кандидатів у члени Політичної Ради Партії, затверджених на З'їзді Партії;

 заслуховує та затверджує звіти Президії Партії, заступників Голови Партії;

попередньо розглядає проекти рішень чи документів, які вносяться на розгляд З’їзду Партії;

оцінює політичну ситуацію, погоджує поточні завдання діяльності Партії, ухвалює політичні рішення;

затверджує Положення та Регламенти, які на підставі цього Статуту регулюють питання, пов’язані зі статутною діяльністю Партії;

затверджує видатки Партії;

сприяє формуванню депутатської фракції (групи), міжфракційного об’єднання у Верховній Раді України, скеровує її діяльність, погоджує кандидатури на посаду голови та заступників голови депутатської фракції (групи), міжфракційного об’єднання;

приймає рішення про заснування навчальних центрів Партії, установ, організацій, видавництв, друкованих, електронних та інших засобів масової інформації національного рівня;

приймає рішення про співробітництво з національними політичними партіями та всеукраїнськими громадськими об’єднаннями, а також з політичними партіями, громадськими об’єднаннями інших держав, для чого доручає Голові Партії укладення відповідних угод;

залучає аудиторську фірму, що відповідає критеріям визначеним законодавством України для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

може делегувати частину своїх повноважень Президії Партії;

розподіляє функціональні обов’язки членів Президії Партії відповідно до пріоритетів розвитку України та інтересів українського суспільства;

заслуховує звіти Голів обласних, республіканської Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії;

здійснює інші повноваження з питань діяльності Партії, крім тих, які віднесені до компетенції З’їзду Партії.

8.21. У період між З’їздами Партії та засіданнями Політичної Ради Партії діяльністю Партії керує Президія Партії.

8.22. Президія Партії є Центральним керівним виконавчим органом Партії.

8.23. До складу Президії входять 9 осіб, а саме: Голова Партії, два заступники Голови Партії та сім членів Політичної Ради Партії, обраних Політичною Радою Партії.

8.25. Очолює Президію Голова Партії.

8.26. Засідання Президії Партії скликаються Головою Партії або виконуючим його обов’язки заступником Голови Партії не менше одного разу на місяць. Засідання Президії Партії можуть проводитись в режимі відео-конференції та інших електронних засобів комунікації. Президія Партії також скликається 1/3 членів Президії Партії. Члени Президії Партії повідомляються про засідання не пізніше, ніж за 1 добу, в окремих випадках - безпосередньо перед засіданням.

8.27. Засідання Президії Партії є повноважним, якщо на ньому присутні більшість членів від її складу. Рішення Президії Партії приймаються на її засіданнях абсолютною більшістю голосів (50% голосів плюс 1 голос) членів Президії Партії від її складу, якщо інше не передбачено цим Статутом.

8.28. У разі, якщо член Президії Партії пропустив без поважних причин п'ять і більше засідань протягом шести місяців, Президія Партії приймає рішення про зупинення його повноважень та звертається до Політичної Ради Партії для прийняття відповідного рішення.

8.29. Головує на засіданнях Президії Партії Голова Партії. В разі відсутності Голови Партії, Президія Партії вибирає головуючого засідання.

8.30. Президія Партії:

щорічно звітує про свою діяльність перед Політичною Радою Партії;

організовує виконання рішень З’їзду Партії та Політичної Ради Партії, здійснює поточне керівництво діяльностю Партії;

між З’їздами та засіданнями Політичної Ради Партії визначає політичну позицію Партії. Рішення Президії щодо політичної позиції Партії приймається 3/4 голосів від загального складу Президії Партії;

забезпечує ведення Єдиного Реєстру членів Партії та партійних організацій, а також Єдиного Реєстру рішень Партії та забезпечує доступ членів Партії до цієї інформації відповідно до Положення про ведення єдиних реєстрів Партії;

готує проект виборчого списку кандидатів у народні депутати України за результатами внутрішньопартійного праймеріз;

створює постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи Партії, визначає їх склад, затверджує структуру, призначає та звільняє їх керівників;

розробляє політику та стратегічні завдання і напрямки діяльності Партії, подає їх на розгляд та затвердження Політичній Раді Партії;

організовує підготовку проектів рішень та інших документів, які вносяться на розгляд Політичної Ради Партії;

розробляє Положення та Регламенти, які на підставі цього Статуту регулюють питання, пов’язані зі статутною діяльністю Партії;

за погодженням з Скарбником Партії реалізує право власності на майно та кошти Партії, визначає матеріально відповідальних осіб Партії, надає право підпису фінансових документів;

затверджує та оприлюднює фінансовий звіт Партії;

координує і спрямовує діяльність обласних, республіканської Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії, надає їм організаційно-методичну допомогу, заслуховує звіти їх Голів в частині поточної діяльності;

забезпечує участь Партії та організовує роботу партійних організацій у виборах Президента України, народних депутатів України, виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, старост, Всеукраїнських і місцевих референдумах, розробляє стратегію Партії у виборчий період;

приймає рішення щодо заохочення членів Партії за поданням відповідних обласних, республіканської Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії;

приймає та оприлюднює від імені Партії заяви, резолюції, звернення тощо, якщо за них проголосувало не менше 3/4 від загального складу Президії Партії;

вносить на розгляд Політичної Ради Партії пропозиції про визначення кількісного і персонального складу кадрового резерву Уряду Української Перспективи;

затверджує типові структури, штатні розписи, посадові інструкції Центрального Офісу Партії та Центру ідеології і аналітики Партії, партійних офісів структурних утворень Партії, формує кадрову політику Партії;

зупиняє виконання, а на підставі висновку Комісії партійного контролю Партії скасовує рішення керівних виконавчих органів, керівних осіб структурних утворень Партії, прийнятих всупереч Статуту чи Програмі Партії, чинному законодавству України, рішенням З’їзду Партії, Політичної Ради Партії, Президії Партії та керівних осіб Партії;

на спільному засіданні з Комісією партійного контролю Партії може скасувати рішення керівного представницького органу будь-якого структурного утворення Партії. Рішення вважаються прийнятими, якщо за такі рішення проголосувало більше половини від загального складу Президії Партії та більше половини від загального складу Комісії партійного контролю Партії;

на спільному засіданні з Комісією партійного контролю Партії приймає рішення про припинення повноважень керівних виконавчих органів чи керівних осіб структурних утворень Партії. Рішення вважаються прийнятими, якщо за такі рішення проголосувало більше половини від загального складу Президії Партії та більше половини від загального складу Комісії партійного контролю Партії;

у разі припинення повноважень керівних осіб чи керівних органів структурного утворення Партії, на спільному засіданні з Комісією партійного контролю Партії приймає рішення про створення тимчасової робочої групи з підготовки Загальних зборів (Конференції) структурного утворення, яку наділяє відповідними повноваженнями керівного виконавчого органу структурного утворення Партії. Рішення вважаються прийнятими, якщо за такі рішення проголосувало більше половини від загального складу Президії Партії та більше половини від загального складу Комісії партійного контролю Партії. Строк повноважень тимчасової робочої групи не може перевищувати 60 днів з моменту її створення;

звертається до Комісії партійного контролю Партії або Ревізійної комісії Партії щодо проведення вибіркових перевірок;

організовує ідеологічне, інформаційно-аналітичне, науково-методичне, матеріально-технічне, організаційне та юридичне забезпечення діяльності Партії та її структурних утворень.

Забезпечує діяльність, організовує виконання рішень Центральних керівних представницьких органів Партії, організовує проведення і технічне забезпечення засідань Центральних керівних представницьких органів Партії;

контролює ведення обліку членів Партії;

організовує підготовку та перепідготовку кадрів Партії;

розробляє і затверджує зразки партійної символіки, бланків;

затверджує символіку Партії та зразок партійного квитка;

веде поточну фінансово-господарську діяльність Партії, веде та зберігає документацію Партії;

здійснює інші повноваження з питань діяльності Партії, крім тих, які віднесені до компетенції З’їзду Партії та Політичної Ради Партії.

8.31. У період між З’їздами, засіданнями Політичної Ради Партії, засіданнями Президії Партії керівництво Партією здійснює Голова Партії.

8.32. Голова Партії:

кожні два роки звітує перед З’їздом Партії про свою діяльність, а також про діяльність Політичної Ради та Президії Партії;

скликає засідання Політичної Ради Партії, Президії Партії, головує на засіданнях Політичної Ради Партії та Президії Партії;

пропонує З'їзду Партії для обрання та звільнення кандидатури Скарбника Партії;

пропонує Політичній Раді Партії для обрання та звільнення кандидатур заступників Голови Партії;

подає на затвердження Політичної Ради Партії проект видатків Партії;

без доручення представляє Партію у всіх зовнішніх відносинах, зокрема у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, фізичними особами;

за погодженням з Президією Партії (не менше 1/2 від загального складу) офіційно представляє позицію партії, а також робить заяви та звернення від імені Партії;

підписує рішення З’їзду Партії, Політичної Ради Партії, Президії Партії, а також угоди, фінансові та інші документи від імені Партії;

видає довіреності від імені Партії, надає право підпису документів, угод та здійснення інших правочинів;

призначає безстроково та звільняє радників Голови Партії;

може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам;

видає розпорядження та доручення;

здійснює інші функції та повноваження, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

8.33. У разі висунення Голови Партії на внутрішньопартійних праймеріз у кандидати на пост Президента України або першого номера списку кандидатів у народні депутати України, на час проведення праймеріз, Голова Партії може покласти виконання обов'язків на Заступника з питань ідеології.

8.34. Заступники Голови Партії:

заступник Голови Партії з питань ідеології, заступник Голови Партії з організаційних питань та партійного розвитку здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків між заступниками Голови Партії, затвердженого Політичною Радою Партії, організовують організаційний та ідеологічний напрямки діяльності Президії Партії;

заступники Голови Партії відповідальні перед З’їздом Партії, Політичною Радою Партії, Головою Партії, а в частині виконавчої діяльності – перед Президією Партії;

у разі відсутності Голови Партії його обов’язки, за дорученням Голови Партії, засвідченому будь-яким засобом фіксації, виконує один із заступників Голови Партії. У випадку дострокового припинення повноважень Голови Партії виконує обов’язки Голови Партії один із його заступників за рішенням Президії Партії до обрання нового Голови Партії.

8.35. Скарбник Партії залучає кошти в Партію та контролює їх використання.

8.36. Голова Партії, заступники Голови Партії, члени Президії Партії та члени Політичної Ради Партії не мають права оприлюднювати в засобах масової інформації та соціальних мережах політичну позицію Партії без попереднього узгодження з Президією Партії.

8.37. У разі закінчення строку повноважень членів Політичної Ради Партії, членів Президії Партії, Голови Партії, заступників Голови Партії, вони продовжують здійснювати свої повноваження до обрання нових членів Політичної Ради Партії, членів Президії Партії, Голови Партії, заступників Голови Партії.

РОЗДІЛ IX

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ПАРТІЇ

9.1. Ревізійна комісія Партії - постійно діючий статутний орган Партії, який контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Партії та структурних утворень Партії, здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) Партії, структурних утворень Партії за надходженнями та витратами.

9.2. Ревізійна комісія Партії у своїй діяльності керується Статутом Партії та Положенням про Ревізійну Комісію, яке затверджується на її засіданні.

9.3. Ревізійна комісія Партії підзвітна та підконтрольна З’їзду Партії.

9.4. Ревізійна комісія Партії утворюється у складі 5 осіб, які обираються З’їздом Партії шляхом рейтингового голосування строком на чотири роки із числа кандидатів висунутих на Загальних Зборах (Конференціях) обласних, республіканської Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії. Кандидати до складу Ревізійної комісії Партії повинні мати вищу юридичну або економічну освіти з досвідом юридичної або фінансової діяльності.

9.5. До складу Ревізійної комісії Партії не можуть входити члени інших контрольно-ревізійних органів Партії, працівники Центрального Офісу Партії, Центру ідеології і аналітики Партії, працівники Офісу Комісії партійного контролю Партії та партійних офісів структурних утворень Партії.

9.6. Повноваження члена Ревізійної Комісії Партії можуть бути достроково припинені на спільному засіданні Ревізійної комісії Партії та Комісії партійного контролю Партії. Рішення вважаються прийнятими, якщо за такі рішення проголосувало більше половини від загального складу Ревізійної комісії Партії та більше половини від загального складу Комісії партійного контролю.

9.7. Голова Ревізійної комісії Партії обирається на засіданні Ревізійної комісії Партії з числа членів Ревізійної комісії Партії абсолютною більшістю голосів (50% голосів плюс 1 голос) від її складу. Голова Ревізійної комісії Партії підзвітний З’їзду Партії та Ревізійній комісії Партії.

9.8. Ревізійна комісія Партії:

9.8.1. контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність, виконання бюджету та фінансового плану, цільового використання коштів та майна, сплати та обліку партійних внесків;

9.8.2. здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами Партії та її структурних утворень;

9.8.3. безперешкодно отримує будь-які документи, які необхідні для здійснення її статутних повноважень;

9.8.4. звітує кожні два роки про свою діяльність перед З’їздом Партії;

9.8.5. у разі дострокового припинення повноважень члена Ревізійної комісії Партії кооптує до свого складу члена Ревізійної комісії Партії з числа резервних кандидатів у члени Ревізійної комісії Партії, затверджених на З'їзді Партії за результатами рейтингового голосування.

9.9. Засідання Ревізійної комісії Партії скликається її Головою або на вимогу 1/3 членів Ревізійної комісії Партії та є повноважним, якщо у його роботі беруть участь більшість її членів. Рішення комісії приймаються на її засіданнях абсолютною більшістю голосів (50% голосів плюс 1 голос) від складу цієї комісії. Засідання фіксуються аудіо, відео засобами.

9.10. Голова Ревізійної комісії Партії має право брати участь у засіданнях Політичної Ради Партії, Президії Партії, а також у засіданнях керівних органів партійних організацій із правом дорадчого голосу.

9.11. Щорічний внутрішній фінансовий аудит діяльності Партії, структурних утворень Партії, які у встановленому законом порядку набули статусу юридичної особи, здійснюється Ревізійною комісією Партії.

9.12. У разі закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії Партії, вони продовжують здійснювати свої повноваження до обрання нових членів Ревізійної комісії Партії.

РОЗДІЛ Х

КОМІСІЯ ПАРТІЙНОГО КОНТРОЛЮ

10.1. Комісія партійного контролю Партії - постійно діючий контрольно-ревізійний орган Партії, який контролює та перевіряє дотримання вимог Статуту, програмних документів, партійної дисципліни та етики членами Партії, статутними органами Партії (крім З’їзду).

Комісія партійного контролю Партії зобов'язана поважати честь і гідність усіх учасників спорів та зацікавлених сторін і приймати рішення на засадах змагальності, законності та неупередженості.

10.2. Діяльність Комісії партійного контролю Партії здійснюється відповідно до Статуту Партії. Комісія партійного контролю Партії у своїй діяльності також керується Положенням про Комісію партійного контролю Партії, яке затверджується на її засіданні.

10.3. Комісія партійного контролю Партії підзвітна та підконтрольна виключно З’їзду Партії.

10.4. До складу Комісії партійного контролю Партії входять Голова Комісії партійного контролю Партії, якого обирає З'їзд Партії, та 4 членів Комісії партійного контролю Партії, які обираються З’їздом Партії шляхом відкритого рейтингового голосування із числа кандидатів висунутих Загальними зборами (Конференціями) обласних, республіканської Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії. Строк повноважень Голови та членів Комісії партійного контролю Партії становить чотири роки.

10.5. До складу Комісії партійного контролю Партії не можуть входити члени інших статутних органів Партії, працівники Центрального Офісу Партії, Центру ідеології і аналітики Партії, працівники Офісу Комісії партійного контролю Партії та партійних офісів структурних утворень Партії.

10.6. Повноваження члена Комісії партійного контролю Партії можуть бути достроково припинені за рішенням З’їзду Партії або за рішенням Комісії партійного контролю Партії, якщо воно прийняте одноголосно рештою членів загального складу Комісії партійного контролю Партії. Повноваження Голови Комісії партійного контролю Партії можуть бути достроково припинені тільки за рішенням З’їзду Партії.

10.7. Голова та члени Комісії партійного контролю Партії обираються лише на один строк повноважень.

10.8. Забезпечує роботу Комісії партійного контролю Партії окремий Офіс Комісії партійного контролю Партії, працівники якого не можуть входити до інших статутних органів Партії, бути депутатами всіх рівнів та працівниками Центрального Офісу Партії, Центру ідеології і аналітики Партії, працівниками партійних офісів структурних утворень Партії.

У своїй діяльності Офіс Комісії партійного контролю Партії керується цим Статутом та Положенням про Комісію партійного контролю Партії.

10.9. За поданням Голови Комісії партійного контролю Партії, Комісія партійного контролю Партії обирає зі свого складу та звільняє заступників Голови Комісії партійного контролю Партії.

10.10. Комісія партійного контролю Партії:

10.10.1. розробляє проект Кодексу партійної етики та подає на затвердження З’їзду Партії;

10.10.2. здійснює контроль та перевірку дотримання членами Партії, статутними органами Партії (окрім З’їзду Партії), керівними особами структурних утворень Партії, керівними органами (окрім З’їзду Партії) та керівними особами Партії вимог цього Статуту, Програми Партії, Кодексу партійної етики, а також партійної дисципліни;

10.10.3. розглядає внутрішньопартійні спори;

10.10.4. за власної ініціативи, або за результатами розгляду звернень, апеляцій чи скарг приймає рішення про усунення порушень у діяльності статутних органів Партії (крім З’їзду), керівних осіб Партії, керівних осіб структурних утворень Партії, членів Партії;

10.10.5. надає висновки за скаргами чи апеляціями, які подаються на рішення, дії чи бездіяльність статутних органів Партії (крім З’їзду), керівних осіб Партії, керівних осіб структурних утворень Партії, членів Партії;

10.10.6. скасовує рішення керівних виконавчих органів Партії, керівних осіб структурних утворень Партії, керівних осіб Партії в разі порушення ними Статуту чи Програми Партії або чинного законодавства України;

10.10.7. на спільному засіданні з Президією Партії може скасувати рішення керівного представницького органу будь-якого структурного утворення Партії. Рішення вважаються прийнятими, якщо за такі рішення проголосувало більше половини від загального складу членів Президії Партії та більше половини від загального складу Комісії партійного контролю Партії;

10.10.8. на спільному засіданні з Президією Партії приймає рішення про припинення повноважень керівних виконавчих органів чи керівних осіб структурних утворень Партії. Рішення вважаються прийнятими, якщо за такі рішення проголосувало більше половини від загального складу Президії Партії та більше половини від загального складу Комісії партійного контролю Партії;

10.10.9. у разі припинення повноважень керівних осіб чи керівних органів структурного утворення Партії, на спільному засіданні з Президією Партії приймає рішення про створення тимчасової робочої групи з підготовки Загальних зборів (Конференції) структурного утворення, яку наділяє відповідними повноваженнями керівного виконавчого органу структурного утворення Партії. Рішення вважаються прийнятими, якщо за такі рішення проголосувало більше половини від загального складу Президії Партії та більше половини від загального складу Комісії партійного контролю Партії. Строк повноважень тимчасової робочої групи не може перевищувати 60 днів з моменту її створення;

10.10.10. поновлює в Партії осіб, членство яких було неправомірно припинене;

10.10.11. має право безперешкодно отримувати будь-які документи, які необхідні для здійснення повноважень;

10.10.12. має право звертатися до Ревізійної комісії Партії щодо проведення окремих перевірок та надання висновків;

10.10.13. роз’яснює застосування окремих положень цього Статуту;

10.10.14. у разі дострокового припинення повноважень члена Комісії партійного контролю Партії кооптує до свого складу члена Комісії партійного контролю Партії з числа резервних кандидатів у члени Комісії партійного контролю Партії, затверджених на З'їзді Партії за результатами рейтингового голосування;

10.10.15. розглядає інші питання, віднесені цим Статутом до компетенції Комісії партійного контролю Партії.

10.11. Подавати звернення, скарги або апеляції до Комісії партійного контролю Партії можуть статутні органи Партії, керівні особи Партії, її структурних утворень, члени Партії та особи, права яких порушено при прийнятті в члени партії.

10.12. Розгляди питань на засіданні Комісії партійного контролю Партії носять змагальний характер.

Питання розглядається у присутності зацікавлених сторін.

Зацікавлені сторони повинні бути повідомлені про місце, дату і час розгляду питання на електронну адресу чи в інший спосіб за 10 днів до розгляду, а у виняткових випадках – невідкладно.

Неявка зацікавлених сторін без поважної причини або відмова від надання пояснень не є перешкодою для розгляду відповідного питання.

10.13. Засідання Комісії партійного контролю Партії є закритими. До прийняття рішення членам Комісії партійного контролю Партії і зацікавленим сторонам забороняється розголошувати будь-які відомості, які стосуються питання розгляду.

10.14. Рішення Комісії партійного контролю Партії є остаточними і повинні прийматися протягом 30 днів з моменту надходження звернення, апеляції чи скарги. Рішення має бути вмотивованим та прийнятим відповідно до вимог цього Статуту та Положення про Комісію партійного контролю Партії.

10.15. Засідання Комісії партійного контролю Партії скликається Головою Комісії, заступником Голови Комісії або 1/3 членів Комісії. Засідання Комісії є повноважним, якщо у його роботі беруть участь більшість членів Комісії. Рішення Комісії партійного контролю Партії приймаються на засіданнях Комісії абсолютною більшістю голосів (50% голосів плюс 1 голос) від складу Комісії. Засідання фіксуються аудіо, відео засобами.

10.16. Голова та члени Комісії партійного контролю Партії мають право брати участь у З’їзді Партії, у засіданнях Політичної Ради Партії, Президії Партії, а також у засіданнях керівних органів структурних утворень Партії з правом дорадчого голосу.

10.17. Працівники Офісу Комісії партійного контролю Партії за дорученням Голови або Заступника Голови Комісії партійного контролю Партії мають право бути присутнім на З’їзді Партії, на засіданнях Політичної Ради Партії, Президії Партії, а також на засіданнях керівних органів структурних утворень Партії.

10.18. У період між З’їздами Партії у разі неможливості або небажання окремого члена Комісії партійного контролю Партії брати участь у його роботі, за рішенням Комісії повноваження такого члена Комісії може бути припинене.

10.18. У разі закінчення строку повноважень Голови Комісії партійного контролю Партії, членів Комісії партійного контролю Партії, вони продовжують здійснювати свої повноваження до обрання нового Голови Комісії партійного контролю Партії, членів Комісії партійного контролю Партії.

РОЗДІЛ XI

ПАРТІЙНІ ФОРУМИ

11.1. Партійні форуми є консультативно-дорадчими органами Партії.

11.2. Президія Партії організовує та проводить Партійний форум з питань внутрішньої та зовнішньої політики не менш як один раз на рік.

11.3. Партійні форуми мають право приймати рекомендації та створювати альтернативні програми державного розвитку. Партійні форуми відкриті для членів Партії, прихильників та представників громадянського суспільства.

11.4. За рішенням Політичної Ради Партії, окремі учасники партійних форумів входять до кадрового резерву Уряду Української Перспективи.

РОЗДІЛ XII

ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ (ГРУПИ)

12.1. Депутатські фракції (групи) здійснюють свою діяльність та контролюють роботу виконавчих органів влади у відповідності до Статуту, Програми Партії та Положення про депутатські фракції (групи), яке розробляється Президією Партії та затверджується Політичною Радою Партії. Депутатські фракції (групи) обирають зі свого складу Голову, який координує їхню діяльність.

12.2. Депутатські фракції (групи) координують свою діяльність із керівними органами Партії відповідного та/або вищого рівня, а також з Президією Партії.

12.3. Народні депутати України – члени Партії мають право в засобах масової інформації та соціальних мережах висловлюватися від імені Партії попередньо узгодивши позицію з Президією Партії.

12.4. Народні депутати України – члени Партії можуть погоджувати свої законопроекти з Президією Партії.

РОЗДІЛ XIII

ВОТУМ НЕДОВІРИ

13.1. У разі незгоди з діями Голови, Секретаря, членів Ради первинного осередку Партії, або в зв’язку з їхньою бездіяльністю при виконанні посадових обов’язків, кожен член первинного осередку має право звернутись до Загальних зборів, Ради (у разі його створення) з пропозицією про недовіру.

Також 1/3 членів первинного осередку має право самостійно скликати Загальні Збори з порядком денним про вотум недовіри.

13.2. Рада первинного осередку Партії, до якого надійшло звернення члена Партії, розглядає дане звернення та приймає рішення абсолютною більшістю голосів (50% голосів плюс 1 голос) від її складу. У разі прийняття рішення про скликання Загальних Зборів обов’язково вносить питання про вотум недовіри до порядку денного.

13.3. З моменту прийняття Загальними зборами первинного осередку Партії рішення про недовіру, повноваження відповідних осіб первинного осередку Партії припиняються.

13.4. У разі незгоди з діями Голови, членів Ради місцевої організації Партії або в зв’язку з їхньою бездіяльністю при виконанні посадових обов’язків, Загальні збори 1/3 відповідних первинних осередків Партії мають право звернутися до Ради місцевої організації Партії про скликання Загальних зборів (Конференцій) з порядком денним про вотум недовіри відповідним особам.

13.5. У разі, якщо Рада місцевої організації Партії протягом 10 днів з моменту отримання звернення не скликає Загальних зборів (Конференції) на вимогу Загальних зборів 1/3 первинних організацій, утворюється Організаційний комітет, до якого входять Голови первинних організацій Партії, що ініціювали Загальні збори (Конференцію) місцевої організації Партії, який скликає Загальні збори (Конференцію) місцевої організації.

13.6. У разі незгоди з діями Голови, членів Ради обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії або в зв’язку з їхньою бездіяльністю при виконанні посадових обов’язків, Загальні збори (Конференції) 1/3 місцевих осередків організацій Партії мають право звернутися до Ради відповідного рівня про скликання Загальних зборів (Конференції) з порядком денним про вотум недовіри відповідним особам.

13.7. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання звернення Ради обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії не скликав Загальні Збори (Конференцію), 1/3 місцевих організацій Партії має право створити Організаційний комітет, до якого входять Голови первинних організацій Партії, що ініціювали Конференцію місцевої організації Партії, який скликає Конференцію місцевої організації.

13.8. З моменту прийняття Загальними зборами (Конференцією) місцевої організації Партії, обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міської організації Партії рішення про недовіру, повноваження відповідних осіб припиняються.

13.9. У разі незгоди з діями Голови Партії, членів Політичної Ради Партії, членів Президії Партії, заступників Голови Партії або в зв’язку з їхньою бездіяльністю при виконанні посадових обов’язків Загальні збори (Конференції) 1/3 обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії або 1/3 від загальної кількості членів Політичної Ради Партії, можуть ініціювати засідання Політичної Ради Партії про невідкладне скликання З’їзду Партії з порядком денним щодо вотуму недовіри відповідним особам.

13.10. У разі нескликання не пізніше 30 днів Політичною Радою Партії З’їзду Партії на вимогу 1/3 обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії або 1/3 від загальної кількості членів Політичної Ради Партії, останні мають право створити Організаційний комітет та скликати З’їзд Партії.

13.11. Якщо З'їзд Партії оголошує недовіру Голові Партії, членам Політичної Ради Партії, членам Президії Партії, заступникам Голови Партії, повноваження відповідних осіб припиняються.

13.12. Якщо протягом 15 днів, що передують З'їзду Партії, Загальні збори (Конференції) 1/3 обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії виступили з заявою про вотум недовіри будь якій керівній особі Партії, яка обирається З'їздом, питання щодо вотуму недовіри включається в Порядок денний З'їзду.

13.13. Питання про вотум недовіри відповідній особі не може розглядатись вищими керівними органами структурних утворень Партії та З’їздом Партії більше ніж один раз протягом року.

13.14. Рішення про створення Організаційного комітету З’їзду, Організаційного комітету з проведення Загальних зборів (Конференції) структурного утворення Партії, на яких повинно розглядатись питання вотуму недовіри, може бути скасоване на спільному засіданні Політичної Ради Партії та Комісії партійного контролю Партії. Рішення вважаються прийнятими, якщо за такі рішення проголосувало більше половини від загального складу Політичної Ради Партії та більше половини від загального складу Комісії партійного контролю Партії.

13.15. Питання вотуму недовіри має бути розглянуте не пізніше, як за 60 днів до початку виборчого процесу будь-яких виборів, що проводяться на відповідній території або після завершення відповідного виборчого процесу.

РОЗДІЛ ХIV

ПРАВОВИЙ СТАТУС, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ

14.1. Партія, її обласні, республіканська Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські організації Партії, а також структурні утворення Партії, які відповідно до законодавства України та цього Статуту набули статусу юридичної особи мають право на кошти та власне рухоме і нерухоме майно, відкривають рахунки, в установах державних і комерційних банків України, можуть набувати майнові й немайнові права, можуть бути позивачем і відповідачем в органах судової влади, мати інші права та обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

14.2. Партія та її структурні утворення є неприбутковими організаціями.

14.3. Структурні утворення Партії, які не набули статусу юридичної особи, можуть мати права та набувати обов’язки, визначені цим Статутом та чинним законодавством України.

14.4. У власності Партії та її структурних утворень, які набули статусу юридичної особи, можуть бути кошти, будівлі, споруди, транспортні засоби, обладнання, інше майно, яке не заборонено мати партіям відповідно до чинного законодавства України. Вони можуть орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно для здійснення своєї статутної діяльності.

У разі набуття доходів (прибутків) Партією та її структурними утвореннями використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Партії та її структурних утворень, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, що визначені цим Статутом.

14.5. Право власності на майно Партії, майно її структурних утворень, які набули статусу юридичної особи, реалізують відповідно керівні органи Партії, керівні органи її структурних утворень у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Партії.

14.6. Розпорядження майном Партії, а також майном Партії, що передано для використання в роботі структурним утворенням Партії, а також майном структурних утворень Партії, які набули статусу юридичної особи, здійснює відповідно Голова Партії та Голови відповідних структурних утворень Партії. Партія має право спрямовувати кошти на утримання її структурних утворень.

14.7. За структурними утвореннями Партії, які діють без статусу юридичної особи, майно Партії чи її обласної, республіканської Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії закріплюється на праві оперативного управління. Таке майно може бути відчужене лише за рішенням керівних органів, які відповідно до цього Статуту реалізують право власності на це майно.

14.8. Кошти та майно Партії чи її структурних утворень спрямовуються на ведення статутної діяльності, виконання програмних завдань Партії, утримання керівних органів, структурних підрозділів та структурних утворень Партії, утримання штатних працівників Партії, на благодійні цілі. Кошти, доходи (прибутки) або їх частини та інше майно Партії не можуть розподілятись між її засновниками, членами, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

14.9. Партія має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та емблемою, зразки яких затверджує Політичної Рада Партії. Обласні, республіканська Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські організації Партії, а також місцеві організації Партії, які відповідно до законодавства України та цього Статуту набули статусу юридичної особи, мають печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням та емблемою, зразки яких затверджує Політична Рада Партії.

14.10. Для здійснення статутної діяльності Партії та її структурних утворень надається матеріальна та фінансова підтримка у формі:

14.10.1. внесків на підтримку Партії;

14.10.2. державного фінансування статутної діяльності Партії у порядку, встановленому чинним законодавством України;

14.10.3. інших надходжень, не заборонених законодавством, за згодою Президії Партії.

14.11. Партія, її структурні утворення не мають права самостійно вести господарську діяльність, спрямовану на отримання прибутку.

14.12. Партія несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

14.13. Структурні утворення Партії, що мають статус юридичної особи, відповідають за своїми зобов’язаннями майном, яке їм належить і на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

14.14. Партія не відповідає за зобов’язаннями своїх структурних утворень, що мають статус юридичної особи, а структурні утворення не відповідають за зобов’язаннями Партії. Партія чи її структурні утворення не несуть відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Партії чи її структурних утворень. Партія не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Партії.

14.15. Партія, її структурні утворення, які набули статусу юридичної особи, створені Партією установи та організації формують і виконують власний бюджет, ведуть бухгалтерський облік та звітність у встановленому порядку, проводять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит, ведуть статистичну звітність, реєструються в органах, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства України та вносять до бюджетів платежі в порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України.

14.16. Залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Партії, її структурних утворень здійснюється за рішенням Політичної Ради Партії в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


Розділ XV

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРТІЇ

15.1. Партія може встановлювати та підтримувати зв’язки з політичними партіями, громадськими об’єднаннями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво і здійснювати інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України.

15.2. Партія може засновувати міжнародні спілки чи вступати до існуючих спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних центральних органів.

15.3. При встановленні міжнародних зв’язків Партія керується інтересами Українського народу, актами національного та міжнародного законодавства, Статутом та Програмою Партії і не може укладати угоди, які ставлять її в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іншої іноземної організації чи політичної партії.

15.4. Міжнародні зв’язки Партії підтримуються шляхом проведення спільних заходів, обміну досвідом, укладення угод з політичними партіями, громадськими об’єднаннями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, іноземними громадянами, навчальними закладами, науковими установами, фондами та іншими організаціями.

Розділ XVІ

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ І ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

16.1. Зміни та доповнення до Статуту і Програми Партії вносяться за рішенням З’їзду Партії, прийнятим не менше 2/3 голосів зареєстрованих на ньому делегатів.

16.2. Зміни та доповнення до розділу ІІ, розділу XIII, розділу XVI Статуту Партії вносяться за рішенням З’їзду Партії, за умови присутності 2/3 обраних делегатів, прийнятим не менше 2/3 голосів, зареєстрованих на ньому делегатів, підтриманим після цього на конференціях не менш, як у 3/4 обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії, та затверджених наступним З’їздом Партії відповідно до пункту 16.1 цього Статуту.

16.3. Про зміни, внесені до Статуту і Програми Партії, інформуються відповідні органи державної реєстрації у строки, передбачені чинним законодавством України.

Розділ XVІІ

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ ТА ЇЇ СТРУКТУРНИХ УТВОРЕНЬ

17.1. Припинення діяльності Партії може бути проведено шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (добровільної чи примусової) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

17.2. Примусова ліквідація Партії здійснюється на підставі відповідного рішення суду внаслідок анулювання реєстрації Партії або заборони її діяльності на підставах і в порядку, передбачених законодавством України.

17.3. Рішення про реорганізацію чи добровільну ліквідацію (саморозпуск) Партії приймаються З’їздом Партії, якщо за нього проголосували не менше 3/4 делегатів.

17.4. У разі реорганізації Партії її майнові та немайнові права переходять до правонаступника. Партія не може бути реорганізована в юридичну особу, метою якої є отримання прибутку.

17.5. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Партії, З’їзд Партії створює Ліквідаційну комісію, яка відповідно до чинного законодавства України встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення претензій кредиторів, який не може становити менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження З’їзду Партії або суду. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Партії, її структурних утворень.

17.6. За рішенням З’їзду Партії активи, які залишились після задоволення вимог кредиторів (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) можуть передаватись одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

17.7. Партія вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту внесення запису про припинення діяльності Партії до відповідного Єдиного державного реєстру. Припинення діяльності Партії передбачає автоматичне припинення діяльності та розпуск керівних органів Партії, її структурних утворень, а також припинення членства в Партії.

17.8. Структурне утворення Партії може бути ліквідоване на спільному засіданні Президії Партії та Комісії партійного контролю. Рішення вважаються прийнятими, якщо за такі рішення проголосувало більше половини від загального складу Президії Партії та більше половини від загального складу Комісії партійного контролю Партії. На цьому ж засіданні створюється Оргкомітет з підготовки Установчих Зборів.